lampalu
design lámpák
Példa cím
Fejléc alcím szövege

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Tájékoztatjuk, hogy Ön mint vásárló (fogyasztó) a Lampalu.hu címen elérhető honlap használatával kinyilvánítja, hogy ismeri és elfogadja, az alábbi a Ptk. (2013. évi V. törvény) 6:77-6:81.§ alapján megírt általános szerződési feltételeket. Kérjük, amennyiben vásárlója kíván lenni Weboldalunk által kínált lehetőségeknek, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeleinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és azokat kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Jelen dokumentum, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre. Az alábbi feltételekkel szabályozott szerződés a Ptk. szerint távollévők között létrejött szerződésnek minősül.

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, későbbiekben nem kereshető vissza, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre és semmilyen magatartási kódexre nem utal.

1. Üzemeltetői adatok

  Név: Nagy Attila e.v.

  Telephely: 2131 Göd, Kosztolányi Dezső utca 14.

  Nyilvántartási szám: G 137 / 2017

  Nyilvántartásba vevő hatóság: Göd Város Önkormányzatának Jegyzője

  Adószám: 68207458-1-33

  Egyéni vállalkozói nyilvántartási szám: 51400460

  Szerződés nyelve: magyar

  Elérhetőségek:

  Telefon: +36209135736

  E-mail: info@lampalu.hu

  Tárhelyszolgáltató adatai:

  Név: Wezz Informatikai Kft.

  Székhely és levelezési cím: 1106 Budapest, Fehér út 10.

  E-mail cím: info@wezzpage.hu

A szolgáltató a jelen általános szerződési feltételekben a továbbiakban: üzemeltető.

2. A felhasználó felelőssége

A Szolgáltatás igénybe vételével összefüggő korlátozások, a Felhasználó felelőssége.
A Felhasználó a weboldalt csak saját felelősségére használhatja. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználót a weboldal használata során ért olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a Felhasználó a weboldal használata során nem a kellő körültekintéssel járt el. A Felhasználó adatait csak saját felelősségére hozhatja nyilvánosságra, teheti mások számára hozzáférhetővé.

A Felhasználó köteles a weboldal használata során tisztességesen, mások jogainak és érdekeinek szem előtt tartásával eljárni. Az alábbi tilalmak a Felhasználó valamennyi megnyilatkozási formájára vonatkoznak. A Felhasználó köteles az alábbi korlátozásokat szem előtt tartani annak érdekében, hogy a weboldal használatára vonatkozó szabályokat se szándékosan, se gondatlanságból ne sértse.
A Felhasználó köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat, és a használat során köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely más Felhasználók érdekeit sérti. Ezen belül a Felhasználó köteles különösen:

– Tiszteletben tartani mások magánszféráját, személyhez fűződő jogait és méltányolható érdekeit;
– Tartózkodni attól, hogy más személyekről jogosulatlanul információkat gyűjtsön, a megszerzett információkat jogosulatlanul felhasználja;
– Tartózkodni bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésétől;
– Tiszteletben tartani a szellemi alkotásokhoz fűződő jogokat, különösen a szerzői jogi védelem alá eső irodalmi, tudományos és művészeti alkotások, találmányok, formatervezési minták, használati minták, védjegyek és forgalmi árujelzők védelmére vonatkozó szabályokat;

Valamennyi Felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a weboldal rendeltetésszerű használatát akadályozza. Ezen belül a Felhasználó köteles különösen:

– Tartózkodni kéretlen levelek („spam”), vagy lánclevelek („hoax”) küldésétől;
– Tartózkodni minden olyan kommunikációtól, amely a weboldal rendeltetésszerű használatában másokat akadályozhat, vagy zavarhat;
– Tartózkodni a nyilvános kommunikációban az oda nem illő, ismétlődő, egyéb okból zavaró megnyilatkozásoktól.

Valamennyi Felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a szolgáltató érdekeit sérti. Ezen belül a felhasználó köteles különösen:

– Tartózkodni a weboldal működésének megzavarásától, akadályozásától;
– Tartózkodni olyan tevékenységektől, amely a Szolgáltató üzleti titkainak, általa titokban tartott információknak a megszerzésére, felhasználására irányul;
– Tartózkodni minden olyan kommunikációtól, amely a szolgáltatásra vonatkozó, valótlan információt hordoz
– Tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a weboldal informatikai biztonságát veszélyezteti;
– Tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely saját, vagy más személy termékének vagy szolgáltatásának a reklámozására irányul.

3. A szolgáltató felelőssége

A Szolgáltató vállalja, hogy minden tőle elvárható intézkedést megtesz a szolgáltatás zavartalansága és folyamatossága érdekében.
A Szolgáltató minden szükséges intézkedést megtesz a Felhasználók adatainak biztonsága érdekében. A Szolgáltató nem felelős a Felhasználó adatainak a Felhasználó által történő nyilvánosságra hozataláért.

A Szolgáltató a weboldal működése során előálló esetleges zavarok, működési problémák elhárítására törekszik, azokért azonban felelőssé nem tehető. A Szolgáltató a Felhasználók magatartásáért felelősséget nem vállal.

4. Jogérvényesítés,panaszkezelés


A felhasználói panasz ügyintézése írásban, illetve telefonon, a Szolgáltató fent megadott e-mail címen,
illetve telefonszámán történik. Egyebekben a panaszok intézésére a Fogyasztóvédelemről szóló 1997.
évi CLV. törvény rendelkezései az irányadók.

A Felhasználók/fogyasztók panaszaikkal, kifogásaikkal közvetlenül először a Szolgáltatóhoz fordulhatnak, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében.
A Felhasználók/fogyasztók a vásárlók könyvébe (panaszkönyv) bejegyezhetik az üzlet működésével, továbbá az ott folytatott kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos panaszaikat, és javaslataikat.

A Felhasználó/fogyasztót e jogának gyakorlásában a Szolgáltató nem akadályozhatja, vagy befolyásolhatja.

A szóbeli panaszt a Szolgáltató azonnal köteles megvizsgálni, és szükség szerint orvosolnia kell. Ha a Felhasználó/fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak/fogyasztónak adni. A telefonon, vagy egyéb elektronikus hírközlési eszközön közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak/fogyasztónak legkésőbb a panasz beérkezését követő harminc napon belül küldi meg.

Szolgáltató mind a személyes, mind a telefonon bejelentett panaszokról is köteles jegyzőkönyvet felvenni. A telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni, és azt a Felhasználóval/fogyasztóval közölni.

Az írásbeli panaszt a Szolgáltató a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt.

A Szolgáltató a felhasználói/fogyasztói panaszt elutasító álláspontját az írásbeli válaszában indokolni köteles, illetve a Felhasználót/fogyasztót tájékoztatni köteles arról, hogy panaszával mely hatóság vagy békéltető testület eljárást kezdeményezheti, és ezek milyen levelezési címen érhetőek el.

A Felhasználó/fogyasztó a Szolgáltatóval szemben a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hivatal, vagy az illetékes bíróságok és hatóságok előtt érvényesíthetik jogaikat.

Szolgáltató az esetleges panaszok közlése érdekében tájékoztatást ad ügyfélszolgálati levelezési címéről, elektronikus levelezési címéről, illetve internetes címéről, és telefonszámáról.

A Szolgáltató a panaszkönyvi bejegyzés másolatát, illetve a válasza másolati példányát 5 évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságok kérésére bemutatni.

5. Elállás joga

A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 45/2014. kormányrendelet szabályozása értelmében a jelen pont rendelkezései kizárólag a fogyasztónak minősülő vásárló esetében alkalmazhatóak. A fogyasztó a megrenelt termék kézhezvételétől számított 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől., visszaküldheti a megrendelt, bontatlan csomagolású terméket. Amennyiben a fogyasztó él elállási jogával, úgy ezt az üzemeltetővel egyértelmű írásbeli nyilatkozatban köteles közölni (postán ajánlott tértivevényes küldeményben, vagy e-mailben).  Az üzemeltető az elállási nyilatkozat kézhezvételét követően haladéktalanul köteles azt visszaigazolni a feladó felé. A fogyasztó elállása esetén a megrendelt terméket köteles elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül az üzemeltetőnek visszaküldeni. A visszaküldés költsége a fogyasztót terheli.

Amennyiben a fogyasztó elállási jogát gyakorolja, úgy az erre vonatkozó nyilatkozat kézhezvételét követő 14 napon belül köteles az üzemeltető a fogyasztónak az általa teljesített fizetéseket visszatéríteni, beleértve a szállítás díját is. Ez alól kivétel, ha a fogyasztó olyan fuvarozási módot választott, amely többletköltséggel jár, és amely a szokásos fuvarozástól eltérő. A szolgáltatónak a visszafizetési kötelezettségét mindaddig nem kell teljesítenie, amig a szolgáltatott terméket vissza nem kapta. A két időpont közötti eltérés esetén az üzemeltető a korábbi időpontot kell, hogy figyelembe vegye.

Üzemeltető követelheti a fogyasztótól a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését. Ezért kiemelten ügyeljen a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatból eredő károknak megtérítése a fogyasztót terhelik.

6. Jótállás

Hibás teljesítés esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) alapján a MaComp Kft. jótállásra köteles.

A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó új tartós fogyasztási cikkek esetében az eladó köteles a jótállási jegyet mellékelni. A jótállás időtartama egy év.

Amennyiben a megvásárolt termék a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó új tartós fogyasztási cikk, és az egy éves kötelező jótállást időtartama alatt a vásárolt termék meghibásodik, a fogyasztó kérhet kijavítást, kicserélést vagy árleszállítást kérni, illetve elállni a szerződéstől

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Az általunk forgalmazott termékekre 12 hónap szavatosságot vállalunk

Ha a megvásárolt termék a garanciális időn belül meghibásodik, kérjük, értesítsen minket elérhetőségeinken, majd elvégezzük a javítást vagy  karbantartást 15 napon belül vagy amennyiben a javítás nem lehetséges, úgy új terméket szállítunk ki. Amennyiben a 15 nap eredménytelenül telik el, a Fogyasztó jogosult a termék a vételárának visszakövetelésére. A nem rendeltetésszerű használatból eredő károk, minden esetben a vásárlót terhelik.

7. Egyebek

 A Szolgáltató által üzemeltetett weblap biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A weboldalon található szolgáltatások használata feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.
A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfélt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.
A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar Ptk. és más vonatkozó jogszabályok az irányadók.
Szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket elsődlegesen peren kívül kívánják rendezni. Bármely, e szerződés alkalmazásából eredő vita esetén, ha a felek nem jutnak peren kívül egyezségre, szerződő Felek értékhatártól függően kikötik a Szolgáltató székhelye szerint illetékes bíróság kizárólagos illetékességét.

8. Megvásárolható termékek

A weboldalon feltüntetett termékek kizárólag kézzel készített egyedi függesztett mennyezeti lámpák.

A megjelenített termékek megrendelhetők online, futár által történő házhoz szállítással vagy személyesen az Üzemeltetői adatok pontban megadott    telephely címen.

A termékekre vonatkozóan megjelenített  árak bruttó fogyasztói árak, melyek tartalmazzák a csomagolás költségét, valamint 60.000 Ft feletti megrendelés esetén a házhoz szállítás díját.

A weboldalon az üzemeltető feltünteti a termék nevét, leírását, a termékről fotót jelenít meg.  Ha bővebb informácót szeretne kapni a termékről, akkor kattintson a termék képére. Ekkor a termék oldalára jut el, ahol részletesebb tájékoztatást kap. Amennyiben ennél részletesebb tájékoztatásra van szüksége, úgy az üzemeltetői adatoknál megadott  elérhetőségek egyikén szíveskedjen felvenni a kapcsolatot az üzemeltetővel.

A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságtól. Nem vállalunk felelősséget a weboldalon megjelenő kép és termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt.

9. Rendelési információk, rendelés menete.

A weboldalon a termékek megrendelése nincs regisztrációhoz kötve.
A vásárlónak lehetősége van választani, illetve rendelni az termékeink közül. A vásárló a kiválasztott termékre kattintva megtekintheti annak bővebb ismertetőjét. A kiválasztott termék/termékek megrendelhetők e-mailben (info@lampalu.hu), telefonon (+36 209135736) valamint személyesen telephelyünkön (2131 Göd, Kosztolányi Dezső utca 14).

Megrendelésénél a következő információkra, adatokra lesz szükségünk:

- Megrendelő neve, lakcíme, e-mail címe, telefonszáma

- A megrendelni kívánt termék/termékek weboldalon feltüntetett neve, színe (színminta alapján),  és vázszerkezetének színe.

- A mennyezeti rózsa valamint a textilkábel színe és hossza. Alapesetben 70 cm hosszú kábellel készítjük lámpáinkat, ezt a lámpa ára tartalmazza.     Lehetőség van hosszabb kábelméret választására is, ebben az esetben 900 Ft/méter a plusz kábel.

- A megrendelt termék/termékek szállítási címe, abban az esetben ha nem személyesen veszi át a megrendelt terméket/termékeket.

- A számla kiállításához szükséges adatok: Név, cím.

- Fizetési módok: előreutalás, utánvétel, személyes átvétel esetén készpénz.

Fontos, hogy ügyeljen az adatok pontosságára mert a termék a megadott adatok alapján kerül számlázásra illetve kiszállításra.

Sikeres megrendelés esetén a megadott e-mail címére küldünk Önnek egy visszaigazolást 24 órán belül, amely tartalmazza megrendelése adatait és minden költséget.  Itt ellenőrizheti a rendelés helyességét , különös tekintettel az árakra és a termék összeállítására. Amennyiben eltérést tapasztal  a megrendelésében vagy nem  kap ilyen levelet ,kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot az Üzemeltető adataiban található elérhetőségeink egyikén.

10. Szállítási határidő

A megrendelt termékek egyedi lámpák melyek megrendelésre készülnek. Szállítási határidő 7-14 nap, de kivételes esetekben előfordulhat, hogy 2 hétnél több időt is igénybe vesz egy lámpa elkészítése. Ilyenkor e-mailben tájékoztatjuk a megrendelőt a szállítás várható időpontjáról.

11. A megrendelt termék ellenértékének és a házhoz szállítás díjának/fizetésének módja

A megrendelt termék fizetésének módja:

- Banki előre utalással teljesítés: ha már visszaigazoltuk a megrendelést, akkor a visszaigazoló e-mailben megtalálja a bankszámlaszámunkat. A számlát akkor küldjük el e-mailben amikor a lámpát vagy lámpákat elkészítettük. A vételárat csak akkor utalja át, amikor a számlát megküldtük. Amennyiben az átutalt összeget jóváírják a bankszámlánkon, csak ezt követően adjuk fel a futárszolgálattal a terméket.

- Személyesen történő teljesítés: ebben az esetben az üzemeltető telephelyén készpénzben fizeti meg a termék vételárát. Bankkártyás fizetési lehetőséget nem áll módunkban elfogadni.

- Utánvéttel történő teljesítés: A terméket futárszolgálat szállítja ki az Ön által megadott címre, ahol a termék vagy termékek árát a futárnak kell készpénzben kifizetni. Utánvételes megrendelés esetén a szállítási költséghez az utánvételi díj még hozzátartozik. Amennyiben a kézbesítő a címzettet nem találja, a csomagról értesítést hagy részére. A küldeményt ezek után az értesítésben megjelölt postahivatalban és az ott feltüntetett határidőn belül, a megadott hivatali idő alatt veheti át.

A fizetendő végösszegről a számlát, a Használati és kezelési útmutatót, a Jótálási tájékoztatót a csomag tartalmazza. Kérjük a csomagot kézbesítéskor a kézbesítő elött szíveskedjék megvizsgálni, és esetlegesen a csomagoláson észlelt sérülés vagy hiány esetén kérje jegyzőkönyv felvételét és ne vegye át a csomagot. Utólagos jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni.

Házhoz szállítás díjszabása

- 60.000Ft.- feletti vásárlás esetén a házhoz szállítás díjmentes..

- 60.000Ft.- alatti vásárlás esetén a házhoz szállítás díja a mindenkori postai díjszabásnak felel meg.

12. Házhoz szállítási információk

A weboldalon található termékek (lámpák) kézbesítését az MPL Futárszolgálat kézbesíti. A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra között. Szállítási címként célszerű olyan címet megadni, ahol a futárt folyamatosan fogadni tudják, és biztosítani tudják a küldemény ellenértékének és a szállítási díjnak, valamint az utánvétel díjának a futár részére való teljesítését.

Kizárólag abban az esetben rendelje meg a kívánt terméket vagy termékeket, amennyiben a csomag átvételekor ki tudja fizetni annak díját a futárnak. Az át nem vett, visszaküldött csomagok újraküldését kizárólag a csomag ellenértékének előre történő kiegyenlítése esetén áll módunkban ismételten elindítani.