lampalu
design lámpák
Példa cím
Fejléc alcím szövege

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELŐ NEVE, ELÉRHETŐSÉGEI:


Az adatkezelő megnevezése: Nagy Attila egyéni vállalkozó (a továbbiakban: adatkezelő)

Az adatkezelő telephelye: 2131 Göd, Kosztolányi Dezső utca 14.

Az adatkezelő levelezési címe: 2131 Göd, Kosztolányi Dezső utca 14.

Nyílvántartásba vevő hatóság: Göd Város Önkormányzatának Jegyzője

Adószám: 68207458-1-33

Egyéni vállalkozói nyilvántartási száma: 51400460

Az adatkezelő e-mail címe: info@lampalu.hu

Az adatkezelő telefonszáma: +36 209135736

Honlap: https://www.lampalu.hu

Tárhelyszolgáltató adatai:

Név: Wezz Informatikai Kft

Székhely és levelezési cím: 1106 Budapest, Fehér út 10.

E-mail címe: info@wezzpage.hu

1.AZ ADATKEZELÉS ALAPELVE

A honlapon végzett adatkezelések jogszabályi háttere, jogalapja, célja, a kezelt személyes adatok köre, valamint az adatkezelés időtartama.

Felhasználóink személyes adatainak védelmét rendkívül komolyan vesszük. Kizárólag akkor kezeljük az Ön személyes adatait, ha a jogszabályok az adatkezelést megengedik, vagy ha Ön az adatkezeléshez hozzájárult.

Az adatkezelő fontosnak tartja ügyfelei és minden egyéb érintett természetes személy (továbbiakban: érintettek) adatkezeléshez kapcsolódó jogának tiszteletben tartását és érvényre juttatását, ezért ezúton tájékoztatja az érintetteket, hogy tiszteletben tartja az érintettek személyhez fűződő jogait, és adatkezelése során a magyar hatályos jog anyagi és eljárásjogi szabályai, a mindenkor hatályos Belső Adatvédelmi Szabályzat, valamint egyéb más belső szabályzatok értelmében jár el. Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

-A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);
-Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés);
-Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);
-Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem).

Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.)

2. KIK AZ ÉRINTETTEK?

Az érintettek körei:  Érintett minden, bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy, akinek adatait az Adatkezelő kezeli.

3. MIÉRT KEZELJÜK AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?
Időről időre, függően az adatkezelés céljától, a fentieknek megfelelően, kezelnünk szükséges egy vagy több adatot, melyek általánosságban – az adott esettől függően – a következők lehetnek:
- az Ön azonosító adatai (például az Ön neve, címe, e-mail címe, telefonszáma ,szállítási és számlázási adatok stb.);
- gazdasági és tranzakciókkal kapcsolatos információk (pl. vásárlásaival, megrendeléseivel, termékvisszaküldéseivel stb. kapcsolatos információk);
- kapcsolattal, földrajzi hellyel és/vagy böngészéssel kapcsolatos adatok (például, ha mobiltelefonja használatával lép velünk kapcsolatba).

Ne feledje, hogy amikor arra kérjük, hogy adjon meg személyes adatokat, hogy hozzáférést adhassunk Önnek valamely funkcióhoz vagy szolgáltatáshoz a Felületen, bizonyos mezőket kötelezőnek jelölünk meg, hiszen ezek az adatok szükségesek ahhoz, hogy nyújthassuk Önnek a szolgáltatást, vagy elérhetővé tehessük a kérdéses funkciót. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben úgy dönt, hogy nem adja meg nekünk ezeket az adatokat, lehetséges, hogy nem tudjuk biztosítani Önnek ezeket a szolgáltatásokat vagy funkciókat.
Attól függően, hogyan lép kapcsolata a Felületünkkel, tehát a kért szolgáltatásoktól, termékektől vagy funkcióktól függően, a következő célokból kezeljük az Ön személyes adatait:

1. A vásárlás vagy szolgáltatási szerződés előkészítéséhez és teljesítéséhez, melyet Ön velünk köt a Felületen.
Az adatok kezelésének célja elsősorban, hogy a szerződéses funkciókkal, termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatosan frissítések, tájékoztatók útján vegyük fel Önnel a kapcsolatot, beleértve a minőségbiztosítási felméréseket, illetve hogy megállapíthassuk, ügyfeleink mennyire elégedettek az általunk nyújtott szolgáltatásokkal.Megrendeléssel kapcsolatos adatkezelésnél az adatkezelő lehetővé teszi az érintett számára, hogy a weboldalán keresztül egy vagy több terméket (szolgáltatást) rendeljen meg. A megrendelés önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő weboldalára önkéntesen, személyes adatainak megadásával terméket és/vagy szolgáltatást rendel.

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat: Az érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton keresztül vagy módon elküldi megrendelését az Adatkezelő részére. Az Adatkezelő a megrendelést feldolgozza. Adatkezelő, amennyiben a megrendelést elfogadja, az érintettet megadott elérhetőségén keresztül írásban (elektronikus úton) értesíti a megrendelés elfogadásáról. Az értesítés a megrendelés visszaigazolása, amely tartalmazhat a teljesítésre vonatkozó további információkat is. Adatkezelő, amennyiben a megrendelést pontosítani szükséges, úgy  az érintett által megadott elérhetőségen az érintettel kapcsolatba lép. Ugyancsak kapcsolatba lép az érintettel, ha a megrendelést nem tudja elfogadni, azt visszautasítja. Adatkezelő érintettet a megrendelés teljesítése folyamatában értesítheti a teljesítés egyes folyamatairól (pl. gyártás megindulta, csomagolás, kiszállítás, stb.). Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy megadott elérhetőségén keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen a megrendelés részleteinek egyeztetésével, és/vagy a megrendelés teljesítésével kapcsolatban.

Adatkezelés időtartama: azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 évig. Az adatkezelés módja: elektronikusan, a megrendelés és feldolgozás manuálisan történik.

2. Számlázási célból, illetve hogy elérhetővé tegyük az Ön számára a Felületen történő vásárlásaihoz kapcsolódó nyugtákat és számlákat.


3. Felhasználhatóság és minőség elemzése szolgáltatásaink fejlesztése érdekében
Amennyiben Ön eléri felületünket, tájékoztatjuk Önt, hogy böngészési adatait felhasználjuk elemzési és statisztikai célokból, tehát hogy megérthessük, milyen módon használják a felhasználók Felületünket, és így fejlesztéseket vezethessünk be a Felületen.
Mindemellett, időről időre végezhetünk minőségbiztosítási felméréseket és tevékenységeket, hogy megismerjük, mennyire elégedettek ügyfeleink, és megismerhessük azon területeket, ahol fejlesztés szükséges.


3. HOGYAN KEZELJÜK JOGSZERŰEN AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?
A jogszabályi feltételek, amely alapján jogszerűen kezelhetjük a személyes adatait attól is függ, hogy milyen célból kezeljük azokat:

- Vásárlás vagy szolgáltatási szerződés előkészítéséhez, teljesítéséhez és megkötéséhezadatait azért kezeljük, mert az szükséges, hogy megkössük Önnel a vásárlással vagy szolgáltatással kapcsolatos szerződést.
Álláspontunk szerint jogos érdekünk az esetleges csalások felderítéséhez szükséges ellenőrzések elvégzése az Ön vásárlásai során. Úgy gondoljuk, hogy ezen adatok kezelése a vásárlása kifizetése során előnyös mindkét fél számára és különösen az Ön számára, hiszen így lehetőségünk van olyan intézkedések bevezetésére, melyek megvédhetik Önt harmadik felek csalási kísérleteivel szemben.
-Ügyféltámogatás. Álláspontunk szerint jogos érdekünk, hogy válaszolni tudjunk az Ön kérelmeivel, egyeztetéseivel kapcsolatosan a meglévő kapcsolattartási csatornákon keresztül. Úgy gondoljuk, hogy ezen adatok kezelése az Ön számára is előnyös, hiszen így lehetőségünk van megfelelő segítséget nyújtatni Önnek, és választ adni a felmerült kérdésekre.
Amikor azért veszi fel velünk a kapcsolatot, hogy kezeljük rendelésével vagy a Felületen keresztül igénybe vett termékkel/szolgáltatással kapcsolatos problémákat, adatainak kezelése szükséges az adásvétel megkötéséhez.
Amennyiben a kérdése az Ön jogai gyakorlásával kapcsolatosak, melyekről alább tájékoztatjuk, vagy ha termékeink vagy szolgáltatásaink igényével kapcsolatosak, úgy az Ön adatainak kezelése a jogi kötelezettségünk teljesítéséhez szükséges.
- A felhasználhatóság és minőség elemzése. Álláspontunk szerint jogos érdekünk elemezni a Felület felhasználhatóságát és a felhasználók elégedettségét, hiszen álláspontunk szerint ezen adatok kezelése az Ön számára is előnyös, mivel ennek célja a felhasználói élmény javítása és magasabb minőségű szolgáltatás nyújtása.

4.MENNYI IDEIG ŐRIZZÜK MEG AZ ÖN ADATAIT?
Az, hogy mennyi ideig őrizzük meg adatait attól függ, hogy milyen célokból kezeljük azokat.
- Vásárlás vagy szolgáltatási szerződés előkészítése és teljesítése és céjából adatait addig kezeljük, ameddig az szükséges az Ön által átvett termékek vagy szolgáltatások megvásárlásának kezeléséhez, beleértve a kérdéses termék vagy szolgáltatás megvásárlásához kapcsolódó eseteleges termékvisszaküldéseket, panaszokat és igényeket.
-  Ügyféltámogatás. Adatait annyi ideig kezeljük, ameddig az szükséges kérése vagy kérelme teljesítéséhez.
-  A felhasználhatóság és adatminőség elemzése. Adatait addig kezeljük, még elvégezzük az adott minőségbiztosítási műveletet vagy felmérést, vagy ameddig böngészési adatait nem anonimizáljuk.

Adatait csak addig kezeljük, ameddig a kérdéses cél teljesítéséhez az feltétlenül szükséges, az adatokat ezt követően is tároljuk és védjük, addig, ameddig azok kezelésével kapcsolatosan felelősség felmerülhet, az aktuálisan hatályos jogszabályoknak megfelelően. Amint az igényérvényesítés tekintetében elévülés bekövetkezik, töröljük a személyes adatokat.

5. MEGOSZTJUK-E ADATAIT HARMADIK FELEKKEL?
Jelen Adatvédelmi tájékoztatóban részletezett célokból, hozzáférést kell biztosítanunk olyan harmadik feleknek, akik támogatnak minket az Önnek nyújtott szolgáltatások kivitelezésében például:
- logisztikai, szállítmányozási és kiszállító partnerek.

6. MILYEN JOGOK ILLETIK MEG ÖNT? AMIKOR ELÉRHETŐVÉ TESZI SZÁMUNKRA ADATAIT?
Vállajuk, hogy személyes adatai bizalmasságát megőrizzük, és, hogy biztosítjuk Önnnek a jogai gyakorolását. Figyelembe véve, hogy mi, a Közös Adatkezelők megállapodtunk, hogy az Ön jogait ingyenesen gyakorolhatja, ha e meghatározott e-mail címre infi@lampalu .hu ír nekünk – egyszerűen ismertesse velünk kérése okát, és tájékoztasson minket, hogy mely jogát kívánja gyakorolni. Amennyiben szükségesnek ítéljük meg, hogy Ön azonosítsa magát, lehetséges, hogy arra kérjük, küldje el részünkre személyazonosító okmányának másolatát.
Különösképpen, figyelembe véve, hogy milyen jogalapja és célja van az ön személyes adatai kezelésének, Önt az alábbi jogok illetik meg:
- Ön jogosult azon személyes adataihoz hozzáférést kérni, amelyeket Önre vonatkozóan kezelünk.
- Ön jogosult a azt általunk kezelt személyes adatai helyesbítését kérni. Kérjük, mindenképpen vegye figyelembe, hogy amennyiben bármilyen folyamat során aktív módon elérhetővé teszti személyes adatait számunkra, Ön garantálja, hogy az adatok valósak és pontosak, és Ön vállalja, hogy amennyiben változás állna be személyes adataival kapcsolatosan, arról tájékoztat minket. Amennyiben a felhasználó hibás, pontatlan vagy hiányos adatokat ad meg az űrlapon, az ebből fakadó a Felületet, Felületért felelős személyt vagy bármely harmadik felet ért kárért kizárólagosan a felhasználó felelős. Kérjük, ne feledje, hogy általános szabályként Ön csak a saját adatait adhatja meg, harmadik felekét nem, hacsak ezzel a kapcsolatosan jelen Adatvédelmi tájékoztató másként nem rendelkezik.
-Ön jogosult személyes adatai törlését kérni, amennyiben azok – a fentieknek megfelelően – már nem szükségesek többé az adatkezelés céljához, vagy amennyiben azok kezelésére már nem vagyunk jogosultak.
- Ön jogosult kérni a személyes adatai kezelésének megszűntetését vagy korlátozását, ennek megfelelően kérheti, hogy bizonyos esetekben ideiglenes jelleggel függesszük fel az adatok feldolgozását, vagy, hogy a szükségesnél hosszabb ideig tartsuk meg azokat, amikor erre szüksége van.
Amennyiben Ön a hozzájárulását adja személyes adatai valamely célú kezeléséhez, Önnek joga van hozzájárulását bármikor visszavonnia.
Amennyiben jogosultak vagyunk a személyes adatai kezelésére az Ön hozzájárulása vagy szerződés létrehozása alapján, Ön jogosult kérni személyes adatai hordozhatóságát. Ez azt jelenti, hogy Önnek joga van megkapnia személyes adatait tagolt, széles körben használt és géppel olvasható formátumban, hogy azokat közvetlenül, továbbítsa egy másik adatkezelő szervezethez, anélkül, hogy ebben Önt megakadályoznánk.
Mindemellett, amennyiben személyes adatai kezelése a mi jogos érdekünkből történik, Önt megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozáshoz való jog.
Tájékoztatjuk, hogy Önnek jogában áll panasszal élni az illetékes adatvédelmi felügyeleti hatóságnál:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

www: https://www.naih.hu

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással, elhunyt személy jogaival, jó hírnév megsértésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén:

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.

Levélcím: 1525. Pf. 75

Tel: (06 1) 457 7100

Fax: (06 1) 356 5520

E-mail: info@nmhh.hu

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani.

7. AZ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSAI
Jelen Adatvédelmi tájékoztatóban foglalt információkat módosíthatjuk, amennyiben azt indokoltnak találjuk. Amennyiben így tennénk, erről többféle módon tájékoztatjuk a Felületen (pl. szalaghirdetés, felugró ablak vagy „push” üzenet formájában), vagy akár e-mail-címére is küldhetünk értesítést, amennyiben a módosítás érinti az Ön személyes adatai védelmét, hogy a módosításokat megtekinthesse, azokat értelmezze, és, amennyiben úgy Ön dönt, tiltakozni tudjon vagy leiratkozhasson bármely szolgáltatásról vagy funkcióról. Javasoljuk, hogy minden esetben időről időre tekintse át jelen Adatvédelmi és Cookie tájékoztatót, hogy nem történtek-e apróbb módosítások, vagy nem vezettünk-e be valamilyen interaktív fejlesztést. Ez a dokumentum mindig elérhető az Ön számára, hogy tájékozódni tudjon a weboldalunkkal és alkalmazásunkkal kapcsolatosan.

8. COOKIE TÁJÉKOZTATÓ
Cookie-kat és hasonló technológiákat használunk, hogy megkönnyítsük a böngészést az Ön számára a Felületen, hogy megértsük azt, hogy Ön hogyan lép kapcsolatba velünk, és, hogy bizonyos estekben az Ön böngészési szokásainak megfelelő információkat, megfelelő hirdetéseket jelenítsünk meg az Ön számára. Kérjük, olvassa el Cooke tájékoztatónkat, így – az egyéb érdeklődésre számot tartó információkon túl – átfogóbb képet kaphat az általunk használt cookie-król és más hasonló eszközökről és azok céljáról.
MIK AZOK A SÜTIK?
A sütik kis szöveges fájlok, melyeket egy adott honlap helyez el a számítógépen,telefonon vagy egyéb eszközökön, és a honlapon történő böngészéssel kapcsolatosinformációkat tartalmazza. A sütik elengedhetetlenek a böngészés megkönnyítéséhezés barátságosabbá tételéhez, és a számítógépben semmilyen kárt nem okoznak. Nohajelen Irányelvben az általános süti fogalom használt mint fő információtárolásimódszer, a böngésző „hely tárolóhelye” is a sütikkel azonos célból kerülfelhasználásra. Így minden jelen szegmensben tartalmazott információ egyaránt a„helyi tárolókra” is értendő.
MIRE VALÓK A SÜTIK EZEN A HONLAPON?
A sütik alapvető részben hozzájárulnak honlapunk működéséhez. Sütijeink fő célja,hogy javítsák a navigáció élményét. A sütik például segítenek az identitásazonosításában (amennyiben feliratkoztál honlapunkra), emlékeznek a böngészés és akövetkező látogatások közbeni beállításokra (nyelv, piac, stb.), segítenek a kosárkezelésében és az online vásárlások végrehajtásában. A sütikben összegyűjtö ttinformációk a használati minták és számok becslése révén egyben hozzásegítenek bennünket a honlapunk fejlesztéséhez, a felhasználók érdekeinek jobb kiszolgálásáhozés a még gyorsabb keresési eredmények eléréséhez, stb.

MIRE NEM VALÓK A SÜTIK EZEN A HONLAPON
Az általunk használt sütikben nem tárolunk személyazonosításra vonatkozó bizalmas információkat, úgy mint cím, jelszó, bankkártyaadatok, stb. A sütiket nem használjuktovábbá sem saját, sem harmadik fél hirdetéseinek közvetítésére felhasználóink felé .
KINEK VAN HOZZÁFÉRÉSE A SÜTIKBEN TÁROLT INFORMÁCIÓKHOZ
A sütikben tárolt információkat kizárólagosan mi használjuk fel, eltekintve a Google által statisztikai célokból működtetett Google Analytics -tól.
KIKAPCSOLHATÓ A SÜTIK HASZNÁLATA?
Igen, a sütiket ki lehet kapcsolni. Azonban ha ezt a beállítást választod, lehetséges, hogy a honlapunk bizonyos részeihez nem lesz hozzáférésed, csökkenhet a böngészés hatékonysága és nem élvezheted számos szolgáltatásunk előnyeit. Ha szeretnéd korlátozni, blokkolni vagy törölni a honlapról a sütiket, böngésződ beállítását kell módosítanod. Bár minden böngésző eltérő, a sütik beállítása általában a „Beállítások” vagy az „Eszközök” menüpontban található. A böngésződ süti beállításához még több tájékoztatásért fordulj a „Súgó” menüponthoz.

GOOGLE ADWORDS COOKIE.   Amikor valaki meglátogatja az oldalunkat, a látogató cookie-azonosítója hozzáadódik a remarketinglistához. A Google cookie-kat – például a NID és SID cookie-kat – használ a Google-termékekben, így például a Google Keresésben látható hirdetések testreszabásához. Az ilyen cookie-kat például arra használja, hogy megjegyezze az Ön legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetők hirdetéseivel vagy a keresési eredményekkel való korábbi interakcióit, továbbá a hirdetők webhelyein tett látogatásait. Az AdWords konverziókövetés funkciója cookie-kat használ. A hirdetésből eredő értékesítések és egyéb konverziók követésére cookie-kat ment a felhasználó számítógépére, amikor az adott személy egy hirdetésre kattint. A cookie-k néhány gyakori alkalmazási módja: a hirdetések kiválasztása annak alapján, hogy mi a releváns az adott felhasználó esetén, a kampányok teljesítményéről szóló jelentések tökéletesítése, és a felhasználó által már megtekintett hirdetések megjelenítésének elkerülése.
GOOGLE ANALYTICS COOKIE.  A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő cookie a „__ga” cookie. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt – felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-termékekben (például a Google Keresésben) és szerte az interneten.

9. KAPCSOLATFELVÉTEL

Ha például emailben, kapcsolatfelvételi űrlapon, vagy telefonon kérdéssel fordul hozzánk valamely termékkel kapcsolatban. Az előzetes kapcsolatfelvétel nem kötelező, ezt kihagyva is bármikor rendelhet a weboldalról.

Kezelt adatok: Az Ön által a kapcsolatfelvétel során megadott adatok.
Az adatkezelés időtartama: Az adatokat csak a kapcsolatfelvétel lezárultáig kezeljük.
Az adatkezelés jogalapja: Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a kapcsolatfelvétellel ad meg Adatkezelő számára. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]

10. A RENDELÉS FELDOLGOZÁSA

A rendelések feldolgozása során a szerződés teljesítése érdekében szükségesek adatkezelési tevékenységek
Kezelt adatok: Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, a megvásárolt termék jellemzőit, a megrendelés számát és a vásárlás időpontját kezeli. Amennyiben Ön rendelést adott le a weboldalon, akkor az adatkezelés és az adatok megadása a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen. Az adatkezelés időtartama: Az adatokat a polgári jogi elévülési idő szerint 5 évig kezeljük.
Az adatkezelés jogalapja: A szerződés teljesítése. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti adatkezelés].

11. A SZÁMLA KIÁLLÍTÁSA

Az adatkezelési folyamat a jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében történik. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük. Kezelt adatok: Név, cím, e-mail cím, telefonszám.  Az adatkezelés időtartama: A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni.
Az adatkezelés jogalapja:  Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 159. § (1) bekezdése alapján a számla kibocsátása kötelező és azt számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig kell megőrizni [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés].

12.AZ ÁRUSZÁLLÍTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS

Az adatkezelési folyamat a megrendelt termék kiszállítása érdekében történik. Kezelt adatok: Név, cím, e-mail cím, telefonszám. Az adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő az adatokat a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezeli.
Az adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítése [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti adatkezelés.

13. EGYÉB FOGYASZTÓVÉDELMI PANASZOK KEZELÉSE

Az adatkezelési folyamat a fogyasztóvédelmi panaszok kezelése érdekében történik. Amennyiben Ön panasszal fordult hozzánk, akkor az adatkezelés és az adatok megadása elengedhetetlen. Kezelt adatok: Vásárló neve, telefonszáma, email címe, panasz tartalma. Az adatkezelés időtartama: A garanciális panaszokat a fogyasztóvédelemről szóló törvény alapján 5 évig őrizzük meg. Az adatkezelés jogalapja az, hogy hozzánk fordul-e panasszal az Ön önkéntes döntése, azonban ha hozzánk fordul, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig köteles vagyunk a panaszt megőrizni [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés.